Trình tự thực hiện

– Thương nhân nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ Công Thương

– Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Bộ thông báo bằng điện thoại hoặc văn bản cho thương nhân để hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương cấp giấy phép nhập khẩu tự động. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để được cấp phép, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho thương nhân.

– Thương nhân nhận văn bản cấp phép trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc Cơ quan Đại diện Bộ Công Thương hoặc bằng đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

– Nộp trực tiếp;

– Qua đường bưu điện.

Hồ sơ

– Đơn đăng ký nhập khẩu tự động: 02 bản (theo mẫu).

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép kinh doanh: 01 bản sao (có dấu sao y bản chính của thương nhân).

– Hợp đồng nhập khẩu: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

– L/C hoặc chứng từ thanh toán hoặc xác nhận thanh toán qua ngân hàng (có kèm Giấy đề nghị xác nhận thanh toán qua ngân hàng) (theo mẫu): 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân).

– Vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng: 01 bản sao (có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân). Trường hợp được xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian (hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ khu phi thuế quan, kho ngoại quan), không phải nộp vận đơn hoặc chứng từ vận tải.

– Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu của đơn đăng ký nhập khẩu đã được xác nhận lần trước (theo mẫu). Trong trường hợp xác nhận đăng ký nhập khẩu theo thời gian (hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ, nhập khẩu từ khu phi thuế quan, kho ngoại quan).

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Xuất nhập khẩu và Cơ quan Đại diện Bộ Công Thương

TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?

Đơn đăng ký nhập khẩu tự động

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ngân hàng

Mẫu giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng

Mẫu báo cáo tình hình nhập khẩu

Advertisements