1. Trình tự thực hiện:

– Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận việc thay đổi và lệ phí tại Phòng chức năng QLN cấp huyện. Phòng chức năng QLN cấp huyện kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định, Phòng có trách nhiệm viết giấy biên nhận, trong đó có ghi thời gian đến thẩm tra những thay đổi đó;

– UBND cấp huyện xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận; cá nhân nộp lệ phí và ký nhận vào sổ đăng ký QSHNO để nhận GCN.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính

3. Thành phần số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị xác nhận thay đổi kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

– 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng chức năng QLN cấp huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

– Giấy chứng nhận

8. Lệ phí (nếu có):

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (đính kèm theo thủ tục)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2006;

– Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

– Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của NĐ 90/2006/NĐ-CP.

Tài liệu đính kèm bài viết
Don de nghi xac nhan thay doi 11H.doc(Don de nghi xac nhan thay doi 11H_1250063113227.doc) Tải về

Advertisements