– Trình tự thực hiện:

+ Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất;

+ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thẩm tra, ghi ý kiến xác nhận vào đơn xin giao đất về nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp đủ điều kiện và gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xem xét lại hồ sơ; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra các trường hợp xin giao đất, xác minh thực địa khi cần thiết, trình Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

+ Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Căn cứ vào quyết định giao đất, Ủy ban nhân dân xã nơi có đất có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Cách thức thực hiện: Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin giao đất tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin giao đất nông nghiệp.

Số lượng hồ sơ:     không quy định                 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Không quá năm mươi (50) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

– Lệ phí (nếu có):

+ Lệ phí địa chính (Mức thu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định);

+ Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất (Mức thu do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định).

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục này): Mẫu số 01a/ĐĐ Đơn xin giao đất nông nghiệp.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đối với trường hợp xin giao đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thẩm định và phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực ngày 01/7/2004;

+ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;

+ Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 có hiệu lực ngày 22/9/2007.

Advertisements